Jitsu edge server ver beta / 2023-04-05T06:57:10.000000Z. Configure Jitsu